Pozor! Prineste si termotašku, torty treba prevážať do 8 oC. Termotašku si môžete zakúpiť aj v predajni.

Podmienky predaja

čl. 1 
Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Arriba, s.r.o. so sídlom Mozartova 23, 811 02 BRATISLAVA, Slovenská republika,

IČO: 35712066, DIČ: 2020990004, IČ DPH: SK2020990004, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III , oddiel: Sro, vložka č.: 14141/B

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

ďalej len „Predávajúci" a „Kupujúci" pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.cukrarenArriba.sk (ďalej len www.cukrarenArriba.sk ) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.cukrarenArriba.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.cukrarenArriba.sk. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.cukrarenArriba.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.cukrarenArriba.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.cukrarenArriba.sk .

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:

Arriba, s.r.o., Mozartova 23, 811 02 Bratislava

Telefónny kontakt: 0904 23 83 49 , 0903 264 028

E- mail: www.cukrarenArriba.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.cukrarenArriba.sk.

 

čl. 2
Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@cukrarenArriba.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
 2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 3. Množstvo objednávaného tovaru;
 4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude prevzatý Kupujúcim v predajni na Kremnickej 26 v Bratislave;
 5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
 6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Vaša objednávka bude spracovaná po obdržaní platby. Ak by sme platbu neobdržali na náš nižšie uvedený účet, budeme Vás telefonicky kontaktovať, inak pokladajte objednávku za záväznú. Aby sa urýchlilo spracovanie Vašej objednávky, doporučujeme úhradu zálohovej platby vykonať v deň objednania, čím zaručíte, že bude Vaša objednávka pripravená na Vami stanovený termín dodania. Z dôvodu spracovania Vašej objednávky a doby bezhotovostnej úhrady je doba objednania minimálne 3 dni.

 

čl.3 
Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, t.j. pred minimálnym časom objednania produktu (každá torta, zákusok a pod. má udané objednať minimálne od 4 dní po 20 dní vopred). Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

 

čl. 5 
Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cukrarenArriba.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.cukrarenArriba.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.cukrarenArriba.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ceny tort na želanie, ktoré sú neni uvedené v cenníku a na internetovej stránke sa určujú individuálne podľa časovej náročnosti torty a to v cene za 1kg, konečná cena je približná, presná váha torty sa vie určiť až po dokončení. 1kg/35-50Eur.

 

čl. 6 
Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred. Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Arriba, s.r.o. v banke , 
IBAN: SK75 7500 0000 0040 2984 3229 
Variabilný symbol: deň vyzdvihnutia objednávky 
Konštantný symbol : 0308 
Poznámka: Meno a priezvisko objednávateľa z objednávky

 

čl. 7 
Dodacie podmienky

Tovar bude pripravený v termíne určenom Kupujúcim v priestoroch predajne Arriba na ulici Šustekova 14 alebo Bartókova 8, v Bratislave, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne, alebo si objedná dovoz tovaru na adresu určenú Kupujúcim.

Tovar je dovezený Predávajúcim v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky a to autom, na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke, tak isto na presný čas uvedený Kupujúcim v elektronickej objednávke. Náš šofér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín , Predávajúci má právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou známkou - samolepkou Arriba ? Predávajúceho. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 

čl. 8 
Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní

Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu predajne Arriba  na ulici Šustekova 14 alebo Bartókova 8, v Bratislave reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.cukrarenArriba.sk .

 

čl.10 
Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Ozdoby: Vrch marcipánu obsahuje syntetickú potravinársku farbu (E110,104,122,129,102, 124), ktorá môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí! O zmene syntetických farieb na prírodné Vás budeme informovať. 

 

 

Reklamačný poriadok

čl. 1 
Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti Arriba, s.r.o. so sídlom Mozartova 23, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35712066, DIČ: 2020990004, IČ DPH: SK2020990004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 14141/B (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.cukrarenArriba.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.cukrarenArriba.sk , ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.cukrarenArriba.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.cukrarenArriba.sk.

 

čl. 2 
Kontrola tovaru pri prevzatí

Za nepoškodenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou známkou - samolepkou Arriba ? .

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu , je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad, a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.cukrarenArriba.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

čl. 3 
Reklamačný formulár

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len „Formulár") v nasledujúcich prípadoch:

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote: 
 2. Pri objednávke do 50,- Eur má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 3 dni pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 
 3. Pri objednávke nad 50,- Eur má právo Kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy 7 dní pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí 3-dňovej lehoty pred dátumom prevzatia tovaru je možné, ak sa Kupujúci informuje telefonicky, či sa na objednávke už pracuje. V prípade, že sa na objednávke ešte nepracuje, je možné objednávku zrušiť. Platnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim je potrebné vždy potvrdiť Predávajúcim, inak sa postupuje v zmysle čl.3 ods. a). Inak objednávka zostáva v platnosti, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné.
 5. Reklamácia tovaru, z dôvodu zodpovednosti za vady pri veciach ktoré sa rýchlo kazia, je možná u Predávajúceho iba v záručnej dobe, uvedenej v záručných podmienkach na www.cukrarenArriba.sk .


Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:

 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt
 2. Adresa miesta, kam bol tovar dodaný
 3. Číslo elektronickej objednávky
 4. Dátum vystavenia elektronickej objednávky
 5. Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim
 6. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
 7. Dátum a podpis Kupujúceho.


Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Celková suma za tovar, ktorý bol stornovaný Predávajúcim v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári, a to do 10 dní po uznaní reklamácie Predávajúcim.

 

čl. 4 
Záručné podmienky a záručná doba

Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu a končí v nasledujúci kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 20€. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

čl. 5 
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.cukrarenArriba.sk.

 

 

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov si môžete prečítať na tomto odkaze

 

 

Torty, zákusky a vianočné pečivo obsahujú alergény ako vajcia, lepok, mlieko, orechy, a potravinársku farbu (len pri ozdobách).
V prípade alergikov na potraviny sa treba informovať podrobnejšie o zložení jednotlivých tort. Všetky ceny uvedené na stránke www.cukrarenArriba.sk sú vrátane 20% DPH.

Objednávky
+421 904 238 349
Slovensky, English, Deutsch

(Telefón na šefcukrárku Ľubku)
Všeobecné informácie, informácie na torty na želanie, svadobné torty, mini zákusky.

Predajne a otváracie hodiny